Algemene Voorwaarden & Privacy Policy PT Accelerator

Artikel 1 Definities

1.1 PT Accelerator: de heer Julius Giavarra, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66809487, ook te noemen opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: persoon aan wie door PT Accelerator een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen PT Accelerator en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

 • Dienstverlening: de diensten die PT Accelerator aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan de cursus of andere trainingen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van PT Accelerator, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2 De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.ptaccelerator.nl.

2.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter inzage gelegd. Opdrachtgever stemt door zijn bestelling te voltooien op de website van PT Accelerator, in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

2.4 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van PT Accelerator.

2.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

2.6 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens voor de totstandkoming van de door de opdrachtgever afgenomen diensten en met betrekking tot bedrijfsvoering voor facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, en voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.

2.7 Als opdrachtgever jonger is dan 18 jaar heeft het toestemming nodig van een ouder of voogd. Als opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd gaat de opdrachtnemer er van uit dat er toestemming is verleend.

Artikel 3 Annulering van afspraken

3.1 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van opdrachtnemer, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is opdrachtnemer gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2 Indien opdrachtnemer door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening  niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4 Bij een overschot van aanmeldingen is opdrachtnemer bevoegd om deelnemers onder te verdelen bij overige coaches en op andere data afspraken te maken. Opdrachtnemer zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

3.5 Niet goed; geld terug regeling

Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via info@ptaccelerator.nl) bij ons worden ingediend;
 • Je mag niet meer dan vijf video‚Äôs van het desbetreffende programma hebben gestreamd.
 • Je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

Als wij jouw annuleringsverzoek accepteren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten weten.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

4.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3 Indien opdrachtnemer wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is opdrachtnemer niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden.

4.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

4.5 Tijdelijke opschorting van het abonnement is enkel toegestaan indien er sprake is van langdurige ziekte en onder de volgende voorwaarden:

 1. Opschorting is nimmer met terugwerkende kracht mogelijk.
 2. Opschorting is alleen mogelijk na overdracht van een medische verklaring van een arts.
 3. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft doorlopen tijdens de periode van opschorting.
 4. De einddatum van het deelnemerschap wordt opgeschoven met een termijn die gelijk staat aan de duur van de opschorting.

Artikel 5 Tarieven, abonnementsgelden en betaling

5.1 Op de website van PT Accelerator worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

5.2 De overeenkomst wordt voor de afgesproken contractduur aangegaan. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar en bedraagt, afhankelijk van het door de opdrachtgever afgesloten abonnement, 3, 6 of 12 maanden.

5.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen of incasso’s komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4 Indien tijdige betaling uitblijft is opdrachtnemer steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

 • Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtnemer, ook in gevallen waarin de betaling door een derde partij wordt voldaan. De betalingsverplichting blijft geldig tot deze is voltooid door de opdrachtgever.

5.5 Indien opdrachtnemer de betaling om wat voor reden dan ook niet kan incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan zal de incasso nogmaals naar de opdrachtgever zijn bank worden verstuurd. Als dan nog niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zal de dienstverlening worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.  Wanneer blijkt dat de opdrachtgever na deze periode in gebreke is, wordt de vordering ter incasso bij een derde ingediend. De hieraan gerelateerde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van de dienstverlening, vindt geen teruggave van de betaling plaats.

5.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de betaling tussentijds op te schorten.

5.8 Bij het inschrijven van de deelnemer wordt de ingangsdatum van het abonnement bepaald. De eerste betalingsperiode start op deze ingangsdatum.

5.9 De opdrachtgever dient de betaling van het abonnementsgeld te voldoen via een van de online betaalsystemen waarvan opdrachtnemer zich bedient. De algemene voorwaarden van het door de opdrachtgever geselecteerde betaalsysteem zijn tevens van toepassing op de betaling.

5.10 Het abonnementsgeld dient voor de eerste dag van de maand op de rekening van opdrachtnemer te zijn binnengekomen. Opdrachtnemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij het doen van de betaling. Indien er sprake is van een probleem, dient de opdrachtgever contact op te nemen met zijn/haar bank.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten.

6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6 Opdrachtnemer is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

6.7 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

6.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.9¬†Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor materi√ęle of immateri√ęle schade als gevolg van een ongeval of letsel die zijn opgelopen tijdens het beoefenen van een sport.

6.10 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 • Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

8.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ptaccelerator.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.giavarrafitness.nl staat onder beheer van PT Accelerator. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.giavarrafitness.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b PT Accelerator zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a PT Accelerator maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan PT Accelerator de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d PT Accelerator maakt ook gebruik van marketing cookies om de communicatie van PT Accelerator zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
3e PT accelerator maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surf gedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers ‚Äď geanonimiseerd ‚Äď worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij PT Accelerator. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
PT Accelerator is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij PT Accelerator

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden.

PT Accelerator kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan PT Accelerator denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden.
Gegevens die door de klant aan PT Accelerator zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer (RTR), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

3. Beveiliging.
De gegevens die de klant aan PT Accelerator verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens.
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. PT Accelerator kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PT Accelerator voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.